محصولات

خدمات ما

پروژه ها

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/13

شماره قرارداد:ق ت 27/97

محل اجرا: نیروگاه گیلان

مدت زمان اجرا: 7 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/01

شماره قرارداد: 2878/97/332

محل اجرا: نیروگاه گیلان

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/13

شماره قرارداد: ق ت 28/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند

صفحه‌ها

تکسانیرو روی نقشه

ارتباط با ما