خرید 2آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد گازی

خرید 2آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد گازی نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1400/11/14
شماره قرارداد:37/98
محل اجرا: نیروگاه دماوند