علت تعميرات دوره اي بال ولوهاي سوخت رسان

علت تعميرات دوره اي بال ولوهاي سوخت رسان

 پيرو مسائل مطرح شده در قسمت قبل معمولاً زمان تعميرات اساسي براي يک ولو بر اساس شدت آلودگي در سوخت بين 5 تا 8 سال مي باشد يعني در جاهايي که آلايندگي سوخت و ذرات ريز عبوري از فيلتر کم باشد معمولاً زمان اورهال ولو 8 سال مي باشد و در جاهايي که آلودگي زياد باشد اين زمان به 5 سال کاهش پيدا مي کند. طبق تجربه بدست آمده وجود نشتي هاي داخلي بسيار جزئي و عدم توجه به آن در طولاني مدت باعث مي شود که بدنه و همچنين بال دچار سايش و خرد گي جزئي شود و در موارد حادتر بدنه و همچنين بال دچار خرد گي و تخريب شود عملاً ولو غير قابل استفاده مي شود. با بررسي ولوهاي سوخت مايع و گاز و ثبت سوابق آنها مشخص گرديد  در ولوهايي که در زمان مقرر جهت تعمير ارسال شده اند معمولاً هيچ اثري از تخريب قسمت بدنه و بال ديده نمي شود ولي در ولوهايي که نشتي به حداکثر رسيده و دچار PASSING شديد شده اند در ناحيه نشيمنگاه ( BALL SEAT ) در بدنه و همچنين خود  سطح بال دچار خوردگي گاهاً شديد شده است.