تعمیر بال والوهای واحد گازی V94.2تولید نیروی برق کرمان

تعمیر بال والوهای واحد گازی V94.2تولید نیروی برق کرمان
مدت زمان اجرا: 1 ماه
تاریخ قراداد: 1398/09/20
شماره قرارداد: 27/99
محل اجرا: تولید نیروی برق کرمان