بازسازی اکچیتور های با مارک آرگوس

بازسازی اکچیتور های با مارک ARGUS
مدت زمان اجرا:1 ماه
تاریخ قراداد: 1399/10/08
شماره قرارداد: 99-114-5444
محل اجرا: نیروگاه دماوند