خرید 24 عدد ولو سیستم سوخت بهمراه محرک های مربوط به برند آرگوس نیروگاه دماوند

 خريد 24 عدد ولو سيستم سوخت بهمراه محرک هاي مربوط به برند آرگوس نيروگاه دماوند
 
مدت زمان اجرا: 5 ماه
تاريخ قراداد: 1397/04/27
شماره قرارداد:ق ت 21/97
محل اجرا: نيروگاه دماوند