خرید 21 آیتم قطعات بخش مکانیک توربین و کمپرسور واحد های گازی

خرید 21 آیتم قطعات بخش مکانیک توربین و کمپرسور واحد های گازی نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/07/14
شماره قرارداد: ق ت 29/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند