خرید لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های گازی I&C VIBRATION SPEED

خرید لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های گازی I&C VIBRATION SPEEDنیروگاه دماوند

مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/09/29
شماره قرارداد:ق ت55/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند