خرید اکچوئتور HP توربین بخار

خرید اکچوئتور HP توربین  بخار
مدت زمان اجرا: 5 ماه
تاریخ قراداد: 1399
شماره قرارداد: م ت 31/98
محل اجرا: نیروگاه دماوند