خرید I&C SWICHA TRANSMITTER

خرید I&C SWICHA TRANSMITTER
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قرار داد:1399
شماره قرارداد: 22/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند