3 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد بخار I & C VIBRATION نیروگاه دماوند

3 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق  واحد بخار I & C VIBRATION  نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/07/14
شماره قرارداد: ق ت 26/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند