خرید 4 عدد شات آف ولو

خرید 4 عدد شات آف ولو سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان شرکت  بهره برداری و تعمییرات صبا
مدت زمان اجرا: 4ماه
تاریخ قراداد: 17/01/1400
شماره قرارداد: 1/س ب/98
محل اجرا: نیروگاه زنجان