خرید لوازم 25آیتم بخش مکانیک واحد بخار

خرید لوازم 25آیتم بخش مکانیک واحد بخار SPARE PART FOR CONDENSATE EXTRACTION PUMP
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/12/16
شماره قرارداد: 37/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند