بخش مکانیک واحد بخار SPARE PART CONDENSATE نیروگاه دماوند

بخش مکانیک واحد بخار SPARE PART CONDENSATE  نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399
شماره قرارداد: 17/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند