تعمیر تامین قطعات بال و والو های واحد گازی V94.2

تعمیر تامین قطعات بال و والو های واحد گازی V94.2
مدت زمان اجرا: ۱ ماه
تاریخ قراداد: 1399/03/10
شماره قرارداد: 27/99
محل اجرا: مدیریت برق کرمان