خرید 19 آیتم Spare Part for Boilet Feed water Pump

خرید 19 آیتم spare part for boilet feed water pumpنیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد:1399
شماره قرارداد: 99/15
محل اجرا: نیروگاه دماوند