بازسازی تعدادی ولو برند آرگوس نیروگاه دماوند

بازسازی تعدادی ولو برند   ARGUS   نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 1 ماه
تاریخ قراداد: 1399/10/10
شماره قرارداد: 99-114-5497
محل اجرا: نیروگاه دماوند