خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمییرات اساسی واحد گازی شرکت بهره برداری و تعمییرات نیروگاه صبا

خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمییرات اساسی واحد گازی شرکت بهره برداری و تعمییرات نیروگاه صبا
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1398/07/20
شماره قرارداد:105/خ ب/98
محل اجرا: نیروگاه خرمشهر