خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز

 خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
مدت زمان اجرا: 5 ماه
تاریخ قراداد: 1396/10/18
شماره قرارداد:196015
محل اجرا: نیروگاه شیراز