خرید قطعات مورد نیاز تعمییرات اساسی واحد یک بخار نیروگاه سیکل سلطانیه زنجان

خرید قطعات مورد نیاز تعمییرات اساسی واحد یک بخار نیروگاه سیکل سلطانیه زنجان
مدت زمان اجرا: 1 ماه
تاریخ قراداد: 1399/12/01
شماره قرارداد: 280/س ب/99
محل اجرا: نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان