شرکت سبلان برق امید خرید ولو های چمبر توربین نیروگاه اردبیل

شرکت سبلان برق امید خرید ولو های چمبر توربین نیروگاه اردبیل
مدت زمان اجرا: 1 ماه
تاریخ قراداد: 1398
شماره قرارداد: 07/98
محل اجرا: شرکت سبلان