محصولات

خدمات ما

پروژه ها

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/04/27

شماره قرارداد:ق ت 21/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند

مدت زمان اجرا: 4 ماه

تاریخ قراداد: 1395/11/06

شماره قرارداد: 52-95

محل اجرا: آذربایجان غربی

مدت زمان اجرا: 11 ماه

تاریخ قراداد: 1397/07/12

شماره قرارداد: 62 ق 96

محل اجرا: نیروگاه دماوند

صفحه‌ها

تکسانیرو روی نقشه

ارتباط با ما