محصولات

خدمات ما

پروژه ها

مدت زمان اجرا: 90 روز

تاریخ قراداد: 1397/03/21

شماره قرارداد:11106-97

محل اجرا: نیروگاه کازرون

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1396/10/18

شماره قرارداد:196015

محل اجرا: نیروگاه شیراز

مدت زمان اجرا: 3 ماه

تاریخ قراداد: 1397/12/04

شماره قرارداد: 187/ خ ب /97

محل اجرا: نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

صفحه‌ها

تکسانیرو روی نقشه

ارتباط با ما