استاندارها

استاندارها

 شرکت تکسا نیرو برای حرکت در جهت راهبرد های خود، تقویت نقاط قوت و پیش بینی فرصت های جدید، همواره خود را ملزم به رعایت استانداردها و ارتقای مداوم کیفیت خدمات نموده است. لذا موفق به اخذ گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS شده است؛ که سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را در بر میگیرد.