آشنايي با تست هاي استاندارد ولوها

آشنايي با تست هاي استاندارد ولوها

الف) تست خارجي در اين تست ولو از نظر نشتي سيال به خارج مورد بررسي قرار مي گيرد. از آنجا که ولوهاي سوخت رسان در قسمت فوقاني محفظه احتراق تعبيه شده اند پس کوچکترين نشتي به خارج باعث حادثه انساني و يا خسارت به واحد توليد انرژي مي شود پس تست  خارجي بسيار مهم بوده و در صورت وجود نشتي حتي به اندازه يک حباب در ولوهاي گاز و يا يک قطره در ولو گازوييل ولو بايستي از چرخه توليد خارج و جهت تعمير ارسال شود. براي جلوگيري از بروز حادثه آب بند ثانويه بر روي ولوهاي گازوييل و گاز نصب شده است تا در صورت بروز نشتي حين بهره برداري واحد و يا فرد بهره بردار دچار حادثه نشود. عدم دقت در تعمير ولو همچنين مونتاژ نامناسب باعث مي شود که در صورت بروز نشتي خارجي واحد يا فرد دچار حادثه شود. استفاده از سيل کيت مناسب در زمان مونتاژ و همچنين تعويض کامل سيل کيت هاي قسمت اکسترنال باعث مي شود که ولو از نظر ايمني کاملاً قابل اطمينان باشد.
ب) تست داخلي در اين تست ولو از نظر نشتي داخلي سيال مورد بررسي قرار مي گيرد. وجود نشتي داخلي در ولوهاي گاز باعث ورود گاز به محفظه و ايجاد انفجار مي شود و از طرف ديگر وجود نشتي در زمان بهره برداري باعث ايجاد اختلاف دما در محفظه ها مي شود. وجود نشتي داخلي در ولو گازوييل خصوصاً سمت سه راهه ممکن است باعث ورود گازوييل به کولينگ پايپ شده و در نهايت ممکن است به واحد صدمه وارد شود. تست اينترنال در وضعيت هاي مختلف با فشار تعريف شده و همچنين مدت زمان مشخص بر روي ولو انجام مي شود. اگر درمرحله از تست، نشتي بيش از اندازه تعريف شده باشد ولو اجازه ورود به چرخه نيروگاهي را ندارد و بايستي مجدداً تمامي قسمت ها مورد بازبيني قرار گيرد.