بال ولو مسير پايلوت سوخت گاز  

 بال ولو مسير پايلوت سوخت گاز  

 بال ولو مسير پايلوت سوخت گاز  

 (TWO WAY BALL VALVE TXS 79FK) PN:40 & DN:40

اين نوع بال ولو هم در سه تيپ مختلف با کد  FK79  شناخته می شوند.  

 

 

کاتالوگ: