خرید قطعات یدکی نیروگاه شوباد

مدت زمان اجرا: 4 ماه

تاریخ قراداد: 1395/11/06

شماره قرارداد: 52-95

محل اجرا: آذربایجان غربی