وازم یدکی مورد نیاز ولوهای بخش توربین و موتورایز ولوهای بویلر واحد های بخار مدل E- Type

مدت زمان اجرا: 11 ماه

تاریخ قراداد: 1397/07/12

شماره قرارداد: 62 ق 96

محل اجرا: نیروگاه دماوند