خرید کیت کامل بال ولو ترکیب سوخت ورژن جدید واحد های آنسالدو

مدت زمان اجرا: 90 روز

تاریخ قراداد: 1397/03/21

شماره قرارداد:11106-97

محل اجرا: نیروگاه کازرون