خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1396/10/18

شماره قرارداد:196015

محل اجرا: نیروگاه شیراز