خرید 24 عدد ولو سیستم سوخت بهمراه محرک های مربوط به برند آرگوس

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/04/27

شماره قرارداد:ق ت 21/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند