قرارداد خرید 1400/35 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاک دشت)دماوند(

خرید 6 آیتم لوازم یدکی قطعات استراتژیک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
ساخت GTS ایتالیا
مدت زمان اجرا: 6 ماه
تاریخ قراداد: 1400
شماره قرارداد: 1400/35
محل اجرا: نیروگاه دماوند