قرارداد خرید 14۰۰/47 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاک دشت)دماوند(

خرید 12 آیتم لوازم یدکی مورد نیاز بازسازی قطعات مسیر داغ واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدا پاکدشت (دماوند)
ساخت GTS ایتالیا
مدت زمان اجرا: 6 ماه
تاریخ قراداد: 14۰۰
شماره قرارداد: 14۰۰/47
محل اجرا: نیروگاه دماوند