تحویل سفارش بازسازی ولو 5 راهه و اکچوئیتور

سفارش 254-1401/114 تولید نیروی برق دماوند 
بازسازی 4 عدد اکچوئیتور برند آرگوس
 
---------------------------------------------------
سفارش 256-1401/114 تولید نیروی برق دماوند 
پارت اول
بازسازی 3 عدد ولو 5راهه برند آرگوس